فرهنگ

فرهنگ

ارزشهای اصلی شرکت

یکپارچگی مثبت الگوی بازی موقعیت برنده

استراتژی توسعه

تعهد مشتریان به توسعه اجتماعی و برد-برد

مفهوم تیم

با هدف بارگذاری درک ضمنی پیشین اعتماد به اشتراک گذاری خطر

ایده استعداد

سازگاری انسان با موقعیت و افرادش

مفهوم بازاریابی

ایجاد ارزش برای کاربر برای به دست آوردن اعتبار شرکت

ایده نوآوری

نوآوری خلاق

مفهوم امنیتی

مراقبت از ایمنی تولید کارکنان