محیط

محیط شرکت

Corporate environment (3)

دفتر مدیر کل

Corporate environment (4)

گوشه دپارتمان فروش

Corporate environment (2)

اتاق کنفرانس شرکت

Staff activity room

اتاق فعالیت کارکنان

تولید مجازی

Virtual Production (2)

تجهیزات اتوماتیک لیزر جوشکاری

Virtual Production (3)

تجهیزات اتوماتیک لیزر جوشکاری

Virtual Production (4)

تجهیزات برش لیزر اتوماتیک کامل

Virtual Production (1)

منطقه خالی

مصاحبه با مشتری

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)